Sądzia i złota rybka/ Judecătorul și peștișorul de aur/ The Judge and the Golden Fish – 29.08.2017, at 8.00 PM

Screenshot from 2017-08-27 11-16-35.png
Ghenadie Popescu/ Râul Ciorna/ stop-cadru.

Date/Data – 29.09.2017,

Godz/ Hour/ Timp – 20.00

Loc – Motyka i Slonce, ul. Jazdów 3/9, 00-467 Warsaw, Poland.

Vedeți mai jos prezentarea în limba română./ Please scroll down for English.

PL Sądzia i złota rybka

Serdecznie zapraszamy na przegłąd najnowszych krotkometrazowych pokłatkowo-dokumentalnych filmów Ghenadia Popescu, oraz na spotkanie z reżyserem. Filmy w języku rumuńskim z angielskimi napisami. Rozmowa odbędzie się w językach rumuńskim, angielskim i polskim.


Podobnie do francuskiego kina Nowej Fali, w którym dyrektorzy w celu zmniejszenia kosztów produkcji przenies
li akcjie swojch filmów ze studiów filmowych do otoczenia z rzeczywistości, bohaterowie kłatkowych animancji z serii „Rzeki” zostały przeniesione ze studia do środowiska bezpłatnego. Są to brzegi rzek Mołdawii. Pierwszy taki film został nagrany na rzece Ichel (długość 101 km). Bohaterowi filma poruszając się wzdłuż Ichelu spotyają różnego rodzaju rzeczy i sytuacje, dokumentując, tk na prawde, zmiany w ekosystemie rzeki.
W sierpniu 2014 roku, można było zobaczyć wzdłuż rzeki
Kamenka – dopływu rzeki Prut – czyli w kierunku naturalna granica pomiędzy dzisiejsza Respubliką Mołdowa (albo i byłym Związkiem Radzieckim) a Rumunią – trzy poruszających się słodziutkich zielonych czołgi. – Ka-men-ka. Nazwa tej rzeki pochodzi w Rumuńskim z Rosyjskiego/ lub Starosłowianskiego. Film jest pewną odpowiedzią na aneksję Krymu przez Rosję. Refleksią nad tym co może się zdarzyć rownięż i z Mołdową. Nawiazując słynnego Białego słońca pustyni (reż.Vladimira Motyla) ciąłgi Popescy przedstawiają się widzowi przez listy, które piszą do swoich krewnych.
Ślepcy Bruegela, prowadzący ślepych, dotarły nad brzegiem rzeki Răut. Powodem ich pojawienia się, było wznowienie wyborów prezydenckich w Mołdowie, które miały miejsce w czerwcu 2015 roku..
Rzeka Ciorna
(2016) to 42-kilometrowym dopływ rzeki Nistru. Przepływa w północno-wschodniej części Mołdowy. Głównym bohaterem filmu to uczciwy sędzia zainspirowany przez okrutne skandale korupcyjne w mołdawskim systemie sądowym. Idzie on pod prąd, poszukując złotej ryby. Ma nadzieje, że mógłaby mu wypęłnić wielkie życzenie – zrobić tak iż wszystcy będę żyli w państwie dosłownie rządzonym przez prawo. Szuka rybki w błotniestej wodzie Ciorny bo sądzi, iż złota rybka ukrywa się w tam, trzymajać się jak dalej od chciwych ludzkich osobników.

Na linie. Lina to ot dawnych czasów środek dla wymierzania ziemi. Ludzie, którzy mieli kawałek ziemi, muszieli mieć i linę, aby go zmierzyć. Wszystkie postacie tego filmu nieuchronnie mają liny. Ta lina ma i wielu innych funkcji. Czasami służy jako ścieżka z przeszłości w przyszłość, od początku do końca. Postępując zgodnie z liną, postacie z tego filmu nieuchronnie starają się poprawić poziom swojego istnienia.

Geneadie Popescu (ur. W 1971 r. W Floresti) Prawdopodobnie jest najbardziej wyeksportowanym mołdawskim artystą w chwili obecnej. Ostry i ironiczny obserwator, w swoich pracach zastanawia się nad dzisiejszym społeczeństwem, w którym osoba rezygnuje ze swojej jaxni, całkowicie łączac się z pracą. Nie zapewnia to osobie ani stanu spełnienia, ani dobrego samopoczucia, pozostawiając ją biedną, nie tylko materialnie, ale także duchowo. Popescu wykorzystuje konsekrowane symbole swojego rodzinnego regionu – mamałygą, flagę narodową – tricolor, – taczkę, ale także nowsze symbole, które skolonizowałę mołdawską kulturę materialną, takie jak n.p. słynne torebki z pro raffia. Kocha podróżowanie, zarówno po ziemi, jak i w umyśle. Jest twórcem obrazów, rzeźb, zaskakujących objektów, książek artystycznych. Jest autorem licznych performance-ów, wiele z nich w przestrzeni publicznej, w których publiczność ma ważną i interaktywną rolę. Jest niezwykłym ilustratorem książek. Ostatnio koncentruje się na animacji pokłatkowej. Jego dzieła pokazano w galeriach i muzeach Europy i Ameryki. Mieszka i pracuje w Kiszyniowskim Muzeum Etnograficznym.

We cordially invite you to a screening of the latest anima-documentaries by Ghenadie Popescu, and to a meeting with their author. The films will be screened in Romanian Language with English subtitles.

EN

Ghenadie Popescu (born in 1971, in Floresti) is perhaps the most exported Moldovan artist at the moment. An acute and ironic observer, in his works, he reflects on today’s society, in which the individual renounces his/her self and totally merges with work. However, this does not ensure the individual with a state of well-being, leaving him/her poor, not only materially, but also spiritually. Popescu uses consecrated symbols of his native region – mamaliga (maize porridge), the country’s national flag – Tricolor, the wheelbarrow – but also newer symbols that overtook the Moldovan material culture, such as the famous raffia squared bags. He loves traveling, both on the ground and with his mind. He has created. He is the author of countless paintings, sculptures, objects, art-books, performances, many of them in the public space, in which the public has an important and interactive role to play. He is an extraordinary book illustrator. Most recently he is focusing on stop motion animation. He has held several art residences and his works have been shown in well-known galleries and museums in Europe and the Americas. Lives and works in The Ethnographic Muzeum of Chișinău.

The Landed.

Synopsis. Funis is the latin for rope. It was an old agricultural measure for land. People who own a piece of land must have a rope to measure it. All of the characters of this film unavoidably have ropes. But not merely as a measure. The rope has many more functions. Sometimes they serve as paths from past into future, from a beginning to an end point. Following the rope-road the characters of this film unavoidably try to improve their well-being.

River Ichel,

Similarly to the French New Wave cinema, in which the directors attempted to reduce the cost of production by moving out of the studios into real life settings, the characters of Popescu’s animation series – The Rivers – are moved out of the studios into another FREE environment. Popescu has chosen the rivers of Moldova. The first choice was river Ichel (length 101km). Two characters move alongside the river meeting different kind of things and situations, while gathering evidences about the changes in the river’s eco-system.

In August, 2014, one could see three cute tanks moving alongside the river Camenca, a tributary of the river Prut. – Just listen: ka-men-ka. The name of this river comes from Russian/old Slavic. It is part of Romanian and we have to take it as such. The film was completed as a reaction to the annexation of Crimea by Russian Federation. A fiction about whoat could happen to the territory of the Republic of Moldava. Inspired by the famous White Sun of the Desert (dir. Vladimir Motyl) the tanks introduce themselves and their intentions to the viewer be the means of the letters they write to their relatives.

Bruegel’s The Blind that Lead the Blind end up un the banks of the Răut River. The motive that brought them there are the relaunch of the national presidential elections in Moldova that took place in June 2015.

Ciorna River is a creek 42 km long tributary of Nistru River. It flows in the north-east part of Moldova. The main character of this film was inspired by the egregious scandals of corruption in the Moldavian Judicial System. The main character is a honest judge, who goes against the flow, looking for the golden fish who could grant him a wish – to live in a state ruled literaly by the law. He is certain that the golden must have hide itself in the muddy waters of Ciorna river, to keep away from the greedy people.

RO

Ghenadie Popescu (născută în 1971, în Floresti) este probabil cel mai exportat artist moldovenesc în prezent. Un observator acut și ironic, în lucrările sale, se reflectă asupra societății de astăzi, în care individul renunță la sine și se îmbină cu munca. Cu toate acestea, acest lucru nu asigură individului o stare de bine, lăsându-l sărac, nu numai material, ci și spiritual. Popescu folosește simboluri consacrate ale regiunii sale natale – mamaliga, steagul național al țării – Tricolor, roaba, dar și simboluri mai noi care au depășit cultura materială a Moldovei, cum ar fi celebrele pungi raffia pătate. Iubește călătoria, atât pe teren, cât și cu mintea. El a creat. Este autorul nenumăratelor tablouri, sculpturi, obiecte, cărți de artă, spectacole, multe dintre ele în spațiul public, în care publicul joacă un rol important și interactiv. Este un ilustrator extraordinar de carte. Cel mai recent se concentrează pe animația de stopare a mișcării. A deținut mai multe reședințe de artă, iar lucrările sale au fost prezentate în galerii bine cunoscute și muzee din Europa și din America. Locuieste si lucreaza in Muzeul Etnografic din Chisinau.
The Landed.
Rezumat. Funis este latina pentru frânghie. Era o veche măsură agricolă pentru teren. Persoanele care dețin o bucată de pământ trebuie să aibă o coardă pentru ao măsura. Toate personajele acestui film au inevitabil frânghii. Dar nu doar ca o măsură. Coarda are multe funcții. Uneori ele servesc drept căi din trecut în viitor, de la un început până la un punct final. În urma căii de rulare, personajele acestui film inevitabil încearcă să-și îmbunătățească bunăstarea.

Râul Ichel,
În mod similar cu cinematograful francez New Wave, în care regizorii au încercat să reducă costul producției, trecând din studiouri în mod real, personajele seriei de animație a lui Popescu – The Rivers – sunt mutate din studiouri într-un alt mediu GRATUIT . Popescu a ales râurile Moldovei. Prima alegere a fost râul Ichel (lungime 101 km). Două personaje se mișcă alături de râu și întâlnesc diferite feluri de lucruri și situații, în timp ce adună probele despre schimbările din ecosistemul râului.
În august 2014, se pot vedea trei tancuri drăguțe care se deplasează alături de râul Camenca, afluent al Prutului. – Doar ascultați: ka-men-ka. Numele acestui râu vine din limba rusă / slavă veche. Este parte a limbii române și trebuie să o luăm ca atare. Filmul a fost finalizat ca reacție la anexarea Crimeei de către Federația Rusă. O ficțiune despre ocară poate să se întâmple pe teritoriul Republicii Moldova. Inspirat de faimosul Soare Alb al Desertului (d-nul Vladimir Motyl), tancurile se prezintă și intențiile lor pentru spectator sunt mijloacele scrisorilor pe care le scriu rudelor lor.
Blindul lui Bruegel care conduce Blindul se termină pe malurile râului Răut. Motivația care le-a adus acolo este relansarea alegerilor prezidențiale naționale din Republica Moldova care au avut loc în iunie 2015.
Râul Ciorna este un afluent de 42 km afluent al râului Nistru. Se varsă în partea de nord-est a Moldovei. Principalul caracter al acestui film a fost inspirat de scandalurile flagrante ale corupției în sistemul judiciar din Moldova. Persoana principală este un judecător cinstit, care merge împotriva fluxului, căutând peștele de aur care i-ar putea da o dorință – de a trăi într-un stat condus literal de lege. El este sigur că aurul trebuie să se ascundă în apele noroioase ale râului Ciorna, pentru a se ține departe de oamenii lacomi.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s